fbpx

Študije

Učinkovitost dodajanja vitamina D pri odraslih prebivalcih Slovenije

Vitamin D ima v telesu zelo pomembno vlogo, saj prispeva k ohranjanju zdravih kosti in delovanju imunskega sistema. Vse več indikatorjev kaže, da je pomanjkanje vitamina D v jesensko-zimskem obdobju zaradi geografske lege naše države pri splošni populaciji vseslovenski problem. Ker je le malo živil naravno bogatih s tem vitaminom, se ga pogosto dodaja v obliki prehranskih dopolnil. Priporočila glede vnosa so zelo različna, saj zakonodaja o označevanju živil kot priporočen dnevni odmerek predpisuje 5 µg vitamina D, medtem ko mnoga strokovna združenja priporočajo bistveno višje odmerke. Zato se postavlja vprašanje, kakšno količino vitamina D je smiselno dodajati. To vprašanje je bilo tudi predmet raziskave na Inštitutu za nutricionistiko, ki jo je omogočilo podjetje Valens. Raziskava predstavlja uvod v nov triletni aplikativni raziskovalni projekt »Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D«, ki ga poleg podjetja Valens financirata še Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za zdravje.

Cilj raziskave

Ugotoviti, ali dodajanje 25 µg (1000 IU) vitamina D v obliki ustnih pršil Valens prispeva k zadostnemu povečanju koncentracije vitamina D v krvi.

Metoda raziskave

V raziskavi se je preverjala učinkovitost dodajanja vitamina D v obliki holekalciferola (vitamin D3), ki se običajno uporablja v prehranskih dopolnilih. Kontrolirana randomizirana raziskava na ljudeh, s pogojem neoptimalne preskrbljenosti z vitaminom D (12-20 µg/L), ki je potekala v zimskem času, od januarja 2019 do marca 2019. V monitoring plazemske koncentracije vitamina D je bilo vključenih 235 ljudi, ki pred tem niso uživali prehranskih dopolnil z vitaminom D. Zaradi ugotovitev tekom raziskave (med drugim je imelo kar 21% udeležencev hujše pomanjkanje vitamina D (<12 µg/L) – le-tem so zaradi pomanjkanja svetovali takojšen začetek dodajanja vitamina D) in določenih drugih razlogov, je na koncu v raziskavi sodelovalo 105 udeležencev (21%). Med izvajanjem raziskave kontrolna skupina ni prejemala nobenih dodatkov, medtem ko so ustali udeleženci prejemali dnevni vnos 25 µg (1000 IU) vitamina D oz. 500 % z zakonodajo predpisanega dnevnega vnosa.

Izdelki Valens, vključeni v raziskavo

1. Valens D-Natur ustno pršilo na oljni osnovi (1000 IU oz. 25 µg D3)

2. Valens D 1000 ustno pršilo na vodni osnovi (1000 IU oz. 25 µg D3)

 

Rezultati raziskave

1. Valensova prehranska dopolnila z vitaminom D so učinkovita – Raziskavo, ki je trajala 2 meseca, je uspešno zaključilo 99 udeležencev (94 %). Pokazala je dobro učinkovitost obeh Valens ustnih pršil, saj je dodajanje vitamina D privedlo do povišanja povprečne plazemske koncentracije vitamina D, bistveno pa se je izboljšala tudi splošna preskrbljenost z vitaminom D. Medtem ko so bili v kontrolni skupini prav vsi udeleženci raziskave še vedno nezadostno preskrbljeni z vitaminom D, je bilo med uporabniki prehranskih dopolnil takšnih le še četrtina.

2. Prebivalci Slovenije pozimi s pomočjo sončne svetlobe ne dobimo dovolj vitamina D – Rezultati raziskave so pokazali tudi, da kar 66% v monitoring vključenih prebivalcev Slovenije ni bilo niti osnovno preskrbljenih z vitaminom D (serumska konc. min. 20 µg/L), optimalne preskrbljenosti (min. 30 µg/L) pa jih ni dosegalo preko 90%. Pri kar 21 % udeležencih se je pokazalo hujše pomanjkanje vitamina D (<12 µg/L), kar pomeni, da problem pomanjkanja vitamina D v jesensko-zimskem obdobju vsekakor obstaja.

3. Za doseganje optimalne preskrbljenosti bi večina udeležencev potrebovala višji odmerek – Raziskava je pri večini udeležencev pokazala, da dodajanje 1000 IU vitamina D po 8 tednih učinkovito prispeva k osnovni preskrbljenosti z vitaminom D. Nekateri posamezniki pa bi za pokrivanje potreb po vitaminu D potrebovali celo višje odmerke vitamina D. Za doseganje optimalne preskrbljenosti (min. 30 µg/L) bi večina udeležencev potrebovala višji odmerek, ali pa bi z dodajanjem morali začeti že pred začetkom zime.

Slika: Po dveh mesecih dodajanja vitamina D (1000 IE dnevno) se je pri večini udeležencev intervencije preskrbljenost z vitaminom D bistveno izboljšala. Izboljšanje je bilo statistično pomembno tako v primerjavi s kontrolno skupino, kot z začetnim stanjem.

Mnenje Inštituta za nutricionistiko

Prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko: »Z zakonodajo o označevanju živil je predpisano, da 5 µg vitamina D predstavlja 100 % priporočenega dnevnega odmerka tega vitamina. Po drugi strani več strokovnih organizacij za obdobje nezadostne izpostavljenosti sončni svetlobi priporoča bistveno višje dnevne odmerke. Evropska agencija za varno hrano tako npr. priporoča 15 µg, Nemško in Avstrijsko prehransko društvo ter Švicarsko združenje za prehrano pa celo 20 µg. Rezultati raziskave kažejo, da bi bilo treba v zakonodaji o označevanju živil predpisan priporočen dnevni odmerek vitamina D povišati, kar bi bilo skladno tudi s priporočili Evropske agencije za varno hrano. To bi potrošnikom omogočilo dostop do točnejše informacije, koliko potreb po vitaminu D dejansko pokrijejo z določenim izdelkom.«

Pri pomanjkanju vitamina D je sicer na mestu obisk zdravnika, ki bo predpisal ustrezno terapijo. Prof. dr. Igor Pravst dodaja: »Zgornji še varni dnevni prehranski vnos vitamina D je do 100 µg, pri čemer se upošteva vnos iz vseh virov – tudi iz običajnih živil. V naši raziskavi smo udeležencem dodajali štirikrat nižji odmerek in po dveh mesecih intervencije pri nobenem udeležencu raziskave nismo ugotovili previsoke plazemske koncentracije vitamina D.«
Objava rezultatov: Preliminarni rezultati raziskave so bili prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (september 2019). Članek “Comparative Bioavailability of Different Coenzyme Q10 Formulations in Healthy Elderly Individuals” (Primerjalna biorazpoložljivosti različnih formulacij koencima Q10 pri zdravih starejših odraslih) je bil objavljen marca 2020 v reviji Nutrients.

Izsledek raziskave je objavljen tudi na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.

Izboljšana biorazpoložljivost v Sloveniji razvite vodotopne oblike koencima Q10

Koencim Q10 ima v telesu zelo pomembno vlogo in je nujno potreben za življenje. Njegova vloga je povezana z njegovo lastnostjo, da v telesu neprestano prehaja med ubikinonsko (oksidirano) in ubikinolno (reducirano) obliko. Človeško telo Q10 večinoma proizvaja samo, deloma pa ga zaužijemo tudi s hrano. Študije kažejo, da se koncentracije Q10 v srčni mišici in nekaterih drugih najaktivnejših telesnih organih s staranjem zmanjšujejo. Q10 je zato predmet številnih znanstvenih raziskav, mnoge pa nakazujejo na njegove ugodne vplive na zdravje. Največ dokazov je sicer zbranih na področju zdravja srca in ožilja.

Ključni problem dodajanja koencima Q10 predstavlja njegova nizka biorazpoložljivost, do katere pride predvsem zaradi njegove maščobotopnosti. Da bi rešili ta problem, so že pred več kot desetletjem raziskovalci na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvili posebno vodotopno obliko koencima Q10 (kasneje poimenovano Q10Vital®), za kar je raziskovalna skupina prejela več nagrad. S kliničnimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da je biološka razpoložljivost te vodotopne oblike Q10 bistveno izboljšana, trženje izuma pa smo prevzeli v slovenskem podjetju Valens.

Dodajanje Q10 se v praksi pogosto priporoča tudi starejšim odraslim, a doslej na tej populaciji ni bilo narejenih dosti raziskav in je zato na voljo malo podatkov. Prav glede učinkovitosti dodajanja koencima Q10 pri starejših odraslih je razširjenih tudi več mitov, ki še nikoli niso bili klinično preverjeni. Eden od takšnih mitov je, da naj bi se s starostjo zmanjševala učinkovitost pretvorbe iz ubikinona v ubikinol v krvi. Ta vprašanja so bila tudi predmet raziskave na Inštitutu za nutricionistiko, ki jo je omogočilo podjetje Valens.

Cilj raziskave

Ugotoviti primerjalno biorazpoložljivost različnih oblik koencima Q10 pri zdravih starejših odraslih.

Metoda raziskave

Kontrolirana randomizirana raziskava je bila izvedena na 21 starejših odraslih, starih med 65 in 74 let. Izvedla se je v treh periodah, v katerih smo testirali tri različna prehranska dopolnila:

  • standardno formulacijo : običajni koencim Q10 – ubikinon v kapsulah,
  • primerjalno formulacijo: ubikinol v kapsulah in
  • preiskovalno formulacijo: vodotopni koencim Q10 – sirup Quvital®.

Pri vsakem udeležencu smo raziskovali vpliv vseh treh preparatov, med testiranji pa so bili enotedenski premori. Raziskava je bila izvedena z enkratnimi odmerki po 100 mg koencima Q10. Po zaužitju preparata smo v krvi udeležencev 48 ur spremljali količino ubikinona in ubikinola v plazmi. Po zaužitju vsakega odmerka Q10 smo udeležencu ob vnaprej določenih terminih odvzeli 11 vzorcev krvi, tako da je bilo v okviru raziskave analiziranih približno 700 vzorcev plazme. Na osnovi rezultatov laboratorijskih analiz smo izračunani farmakokinetične parametre za vse tri preparate.

Izdelki Valens, vključeni v raziskavo

1. Quvital® Q10 sirup (100 mg) *

Rezultati raziskave

1. Raziskava je pokazala, da je biološka razpoložljivost testirane vodotopne oblike Q10Vital® 2,4-krat višja kot pri  standardnih kapsulah. Razlika je bila statistično značilna (p = 0.002).

2. Tudi v primerjavi z ubikinolnimi kapsulami je bila biološka razpoložljivost 1,5-krat boljša, vendar razlika ni dosegla statistične značilnosti (p=0.11).

3. Po zaužitju vseh testiranih formulacij, tako z ubikinonom kot z ubikinolom, se je koencim Q10 v krvi pojavil pretežno v reducirani obliki. Med tremi testiranimi oblikami tudi ni bilo pomembnih razlik glede deleža reducirane oblike (ubikinola) v plazmi. Povprečni delež ubikinola v plazmi po zaužitju vodotopne oblike ubikinona je bil 90%, po zaužitju kapsul z ubikinolom pa 89%.

Tudi pri starejših odraslih q10 nemoteno prehaja med obema oblikama

Ugotovili smo, da je biološka dostopnost vodotopne oblike Q10Vital® pri starejših odraslih bistveno izboljšana. Hkrati smo ugotovili, da se je po zaužitju koencima Q10 le-ta v plazmi pojavil pretežno v ubikinolni obliki, ne glede na obliko zaužitega koencima Q10. To pomeni, da tudi pri starejših odraslih koencim Q10 nemoteno prehaja med obema oblikama. Presenetljivo je bil povprečni delež ubikinolne oblike v plazmi celo nekoliko višji po zaužitju sirupa Quvital® z vodotopno ubikinonsko obliko, kot po zaužitju kapsul z ubikinolom. Razlika sicer ni bila statistično značilna.

Biološka razpoložljivost različnih formulacij koencima Q10 pri starejših odraslih (N=21)

Preliminarni rezultati raziskave so bili pod naslovom »Single-dose comparative bioavailability study of three Coenzyme Q10 formulations in healthy older adults« prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (september 2019), v pripravi za objavo pa je tudi znanstveni članek.

Izsledek raziskave je objavljen tudi na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.

*Udeleženci so sicer jemali uživali našo tekočino Quvital Forte®, a enaki rezultati veljajo za vse ostale izdelke linije Quvital®(tudi kapsule in ustno pršilo), saj vsebujejo enake sestavine in imajo identično zasnovo. Več različnih oblik prehranskih dopolnil iste linije smo razvili, da lahko vsak uporabnik najde nekaj zase.

Vplivi kombinacije vodotopnega koencima Q10 in kolagena na kožo

Zaradi daljšanja pričakovane življenjske dobe se vse več pozornosti posveča premagovanju izzivov, povezanih s staranjem. Ker se prvi vidni znaki staranja odražajo na koži, stroka veliko pozornosti namenja metodam in prijemom za zmanjšanje teh znakov. Koža je kompleksen organ in prvi obrambni mehanizem, ki ščiti naše telo pred zunanjimi vplivi, hkrati pa se na njej odraža tudi notranje stanje telesa. Genetika, prehranjevanje ter razni okoljski dejavniki, kot so izpostavljenost sončnim žarkom, kajenje, pomanjkanje spanja in onesnaženost okolja, imajo največji vpliv na izražanje starostnih sprememb na koži, predvsem zaradi povečanja prostih radikalov in upadanja ravni telesu lastnega kolagena. Izsledki preteklih raziskav so že pokazali dobre rezultate uživanja različnih prehranskih dopolnil s koencimom Q10 ali kolagenom na koži, doslej še neraziskana pa je bila kombinacija obeh omenjenih sestavin. Zato smo se v Valensu odločili za izvedbo nove študije, s katero smo dokazali pozitivne učinke dodajanja prehranskega dopolnila s kombinacijo vodotopnega koencima Q10 in ribjega kolagena.

Cilj raziskave

Raziskati vpliv tekočega prehranskega dopolnila Valens Kolagen Premium s kombinacijo vodotopne oblike koencima Q10 (Q10Vital®) in kolagenskih peptidov na strukturo kože, gladkost, izraženost gub in ostale parametre kože.

Metoda raziskave

Randomizirana, dvojno slepa in s placebom kontrolirana študija je vključevala 34 zdravih žensk, starih med 40 in 65 let, ki niso uživale drugih prehranskih dopolnil. 12 tednov so prejemale 10 ml tekočega prehranskega dopolnila dnevno. Testna skupina je prejemala sirup s 4000 mg hidroliziranega ribjega kolagena, 50 mg vodotopne oblike koencima Q10 z izboljšano biorazpoložljivostjo (Q10Vital®), 80 mg vitamina C, 920 µg vitamina A in 150 µg biotina. Placebo skupina je prejemala obarvan sirup z okusom brez aktivnih sestavin. Meritve so bile izvedene po 12 tednih rednega uživanja, raziskavo pa je uspešno zaključilo 31 sodelujočih.

Izdelki Valens, vključeni v raziskavo

Valens Kolagen Premium – tekoče prehransko dopolnilo s koencimom Q10 z izboljšano biorazpoložljivostjo (Q10Vital®), hidroliziranim ribjim kolagenom, vitaminom C, vitaminom A in biotinom.

Rezultati študije 

1. Višja gostota usnjice. Po 12 tednih dodajanja tekočine Valens Kolagen Premium se je gostota usnjice pomembno zvišala tako v primerjavi s placebo skupino kot tudi v primerjavi z izhodiščnimi meritvami. Gostota usnjice je v največji meri povezana s količino kolagena in elastina, a so tokratni rezultati skoraj dvakrat boljši, če jih primerjamo z rezultati ene od preteklih študij z višjim odmerkom kolagena (10 mg/dan) brez koencima Q10. To kaže na sinergistično delovanje koencima Q10 in kolagena.

*Usnjica ali dermis je srednji, najdebelejši in najmočnejši sloj kože, katerega pomemben del je tudi kolagen. Tam se kolagen tudi tvori.

2. Zmanjšanje deleža površine gub na periorbitalnem* področju. Po 12 tednih uživanja tekočine Valens Kolagen Premium je bil delež površine gub na periorbitalnem področju bistveno nižji. Na začetku študije med testno in placebo skupino ni bilo razlik.

*Periorbitalno področje je del obraza okoli oči.

3. Zmanjšanje skupne ocene gub. Z ekspertno oceno izraženosti različnih tipov gub na različnih obraznih predelih je bila izračunana skupna ocena gub. Pri testni skupini, ki je uživala Valens Kolagen Premium, je bila po 12 tednih bistveno nižja, pri placebo skupini pa ni bilo razlike v primerjavi z začetnim stanjem.

4. Pomembno izboljšanje gladkosti kože. V testni skupini se je gladkost kože znatno izboljšala, medtem ko se je v placebo skupini še nekoliko poslabšala. Izboljšanje izraženosti mikroreliefnih linij je bilo v testni skupini opazno v primerjavi z začetnim stanjem, vendar ne statistično pomembno v primerjavi s placebo skupino.

Graf 1: Med testno in placebo skupino v začetku študije (pred zaužitjem – T0) ni bilo razlik v gostoti usnjice. Redno uživanje tekočine Valens Kolagen Pemium v testni skupini za 12 tednov (T12) je vodilo v izboljšanje gostote usnjice, medtem ko v placebo skupini ni bilo sprememb v istem časovnem obdobju.

Graf 2: V izhodišču (T0) ni bilo razlik med testno in placebo skupino. 12-tedensko uživanje testnega produkta (T12) je vodilo v zmanjšanje deleža gub na periorbitalnem področju.

Graf 3: Relativna sprememba skupne ocene gub po 12 tednih (T12) za testno in placebo skupino v primerjavi z izhodiščem (T0).

Objava rezultatov: Znanstveni članek je bil objavljen 27. februarja v reviji Nutrients 2020.

Questions?/Vprašanja?

MENI
Košarica